Kiki Smith

born: 
January 18, 1954
profession: 
Artist

Kiki Smith Quotes